חקיקה

חקיקה רלוונטית

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ״ב- 1992
חוק יסוד: חופש העיסוק, התשנ״ד- 1994
חוק פיצויי פיטורים, התשכ”ג – 1963
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ”ד – 1964
חוק עבודת נשים, התשי”ד – 1954
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס”ב – 2002
חוק חופשה שנתית, התשי”א – 1951
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ”ח – 1988
חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א – 1951
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, התשס”א – 2001
חוק גיל פרישה, התשס”ד – 2004
חוק הגנת השכר, התשי”ח – 1958
חוק דמי מחלה, התשל”ו – 1976
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש”ס – 2000
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ”ג – 1993
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ”ח – 1998
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ”ד – 1993
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח – 1998
תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ”ח – 1988
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ”ב – 1991
חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס”ז – 2007
חוק עובדים זרים, התשנ”א – 1991
חוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז – 1957
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשמ”ו – 1986
חוק שכר מינימום, התשמ”ז – 1987

גלילה למעלה דילוג לתוכן