החלטת לפטר עובד/ת שלך. האם עשית שימוע?

האם ידעת שעל מנת שהליך פיטורים של עובד יחשב לחוקי עליך לערוך שימוע לעובד?
האם ידעת שאם לא תעשה לעובד שימוע כדין לפני קבלת ההחלטה על הפיטורים, אתה חשוף לתביעה כנגדך בבית הדין לעבודה ומתן פיצוי כספי לעובד בגין פיטורים לא חוקיים? 
וזה לא משנה בכלל אם מדובר בעובד שעבד באופן זמני או תקופה קצרה או במשרה חלקית או בתפקיד זוטר או יש ביניכם קשר משפחתי או חברי או כל דבר אחר…חייבים לעשות שימוע לעובד לפני קבלת ההחלטה על הפיטורים!
אבל…

מה זה בכלל שימוע? מה זה אומר הליך פיטורים חוקי? 
האם זה אומר שעל מעסיק למסור לעובד זימון לשימוע מפורט בכתב ובו לפרט את הסיבות בגינן הוא שוקל לסיים את העסקתו של העובד? כן!
האם זה אומר שעל המעסיק לתת לעובד זמן סביר להתכונן לשימוע, בין אם כדי להתייעץ עם עו”ד ובין אם כדי להכין את טענותיו כנגד הטענות המופנות כלפיו בזימון לשימוע? כן!
האם זה אומר שעל המעסיק לערוך פרוטוקול בכתב של השימוע עצמו במהלך השימוע? כן!
האם זה אומר שלפני שהמעסיק מקבל החלטה סופית לגבי הפיטורים, עליו לשקול בכובד ראש את הטענות של העובד כפי שנשמעו במהלך השימוע? כן, כן וכן!

פס”ד אשר ניתן לאחרונה בבית הדין לעבודה פסק לעובדת פיצוי כספי בסך של 30,000 ₪ לאחר שנקבע כי השימוע שנערך לה לא היה כדין. 
נאמר בפסק הדין כי “מדובר בפרוטוקול שאינו הולם את הנדרש משימוע כהלכתו, ובכלל זה אין בו פירוט של טענות העובדת והתייחסותה לטענות שהופנו כנגדה” וכי “העובדת זומנה לשימוע פחות מחצי שעה לפני מועדו, באופן שלא נתן בידיה שהות מספקת להיערך לקראתו, או לממש את זכותה כהלכה”.
בעניין זה נקבע בפסק הדין כי “מסירת זימון לשימוע בסמוך לשעת השימוע, מאיינת את המטרת לאפשר לעובדת להכין עצמה ולהיערך לפרוש באופן מיטבי את טיעוניה בפני החברה”, כאשר “השימוע נועד להשיג שתי מטרות עיקריות: האחת -לאפשר לעובדת להתגונן בפני טענות כנגדה ובפני הכוונה לפטרה, והשנייה -לפעול בתום לב, תוך שמירה על כבוד העובדת בהליך הפיטורים”.

 

גלילה למעלה דילוג לתוכן