האם בן זוג שמלווה את בת זוגו לטיפולים או בדיקות בעודה בהריון זכאי לתשלום בגין היעדרות זו?

בהתאם לסעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), תש”ס-2000, ולתקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), תשס”א-2000, עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

היעדרות זו תיזקף על חשבון ימי המחלה רק אם היא היעדרות לצורך אחד מאלה:
(1) ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, ובמקרה של הפלה – גם במשך לא יותר מ-24 שעות מתום ביצועה.
(2) ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות כאמור בפסקה (1), אף כשלא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, בנסיבות שבהן תלויה בת הזוג בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים.
(3) נוכחות בלידה. לעניין זה “לידה” משמעותה: מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.

כלומר, עובד הנעדר בשל ליווי בת זוגו לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, יהיה זכאי לזקוף את היעדרותו זו על חשבון ימי מחלתו הצבורים, עד שבעה ימים בשנה בלבד, רק במידה שהיעדרות זו כרוכה בבדיקות או בטיפולים המסכנים את חיי האישה או העובר או כאשר בת הזוג תלויה בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים.

כמובן שבמקרה כזה מוטל על העובד לדאוג להמציא למעסיק שלו אישורים רפואיים מתאימים מהרופא המטפל (והצהרה בכתב) על מנת שיוכל לזקוף את היעדרותו הנ”ל על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותו.

גלילה למעלה דילוג לתוכן